Zameranie

Heslom nášho výchovno vzdelávacieho programu je: škola hrou (Ján Amos Komenský)

Naša materská škola je  zameraná na umeleckú činnosť (  Prioritne na výtvarnú výchovu tzn. poskytujeme zvýšený počet hodín výtvarnej výchovy, výtvarnú a hudobnú arteterapiu) , pohybovú činnosť - joga pre deti a tanečný krúžok, anglický krúžok. Rešpektujeme individualitu Vášho dieťaťa, preto je pre nás  samozrejmosťou individuálny prístup. Všetky pomôcky na výtvarné aktivity vašim deťom zabezpečujeme.

 

Vytváranie pozitívneho vzťahu k prírode, v praxi to budeme s deťmi realizovať v našej zeleninovej a bylinnej záhradke, vysádzaním stromov a pestovanie kvetinových záhonov. V našich kvetinových a bylinných záhradkách každé dieťa bude mať svoj vlastný záhon v ktorom sa dieťa v praktickej priamej činnosti učí starostlivosti o prírodu, učí sa zodpovednosti za svoju prácu a zároveň napĺňa zmysluplný vzdelávací pobyt vonku.