Kariera

Výberové konanie na voľné pracovné miesto -

riaditeľ/riaditeľka materskej školy

ELHAN s.r.o, Kapušianska 539/139, Michalovce, IČO: 53331711

v zastúpení Ing. Ľubomír Handrík, zriaďovateľ materskej školy

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na voľné pracovné miesto -

riaditeľ/riaditeľka materskej školy

 

Názov zamestnávateľa:       ELHAN s.r.o

Adresa zamestnávateľa:     Kapušianská 539/139, Michalovce

Termín nástupu:                 1.5.2024

Pracovný úväzok:                 100 %

Pracovné podmienky:         pracovný pomer na dobu určitú , na dobu funkčného obdobia

Nástupný plat:                     v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 

 

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 

▪ kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ

školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa

ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej

kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,

▪ najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového

konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

▪ bezúhonnosť,

▪ zdravotná spôsobilosť,

▪ ovládanie štátneho jazyka § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.,

▪ riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,

▪ znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

▪ písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

▪ overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,

▪ kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,

▪ potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,

▪ profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,

▪ písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany),

▪ lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy podľa

§ 16 zákona č. 138/2019 Z.z.,

▪ čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona

č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

▪ súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového

konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

▪ čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov

 

 

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 

▪ výberovou komisiou je rada školy,

▪ riaditeľa vymenúva do funkcie na dobu funkčného obdobia zriaďovateľ školy,

▪ funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné,

▪ platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z.z., funkčný plat bude stanovený podľa

dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh,

▪ predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať

po celý čas výkonu funkcie riaditeľa,

▪ informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte

do 22. apríla 2024 na adresu:

ELHAN s.r.o, Kapušianska 520/139, Michalovce 07101

 

Obálku označte heslom: NEOTVÁRAŤ: VK SMŠ Kapušianska 6491/139A, Michalovce

Termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú

požadované kvalifikačné a iné predpoklady a doložili všetky požadované doklady, oznámený

písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. Uchádzači, ktorí nesplnia

podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a predložené materiály im budú vrátené

späť.

 

 

 

Kontaktné údaje:

ELHAN s.r.o, Kapušianska 520/139, Michalovce 07101

číslo telefónu: 0904699673

e-mail: info@smsmichalovce.sk

 

 

 

 

V Michalovciach 02.04.2024                                                           Ing. Ľubomír Handrík

                   zriaďovateľ v.r.